Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Thanh tra tỉnh" (25 thủ tục)

Giải quyết khiếu nại, tố cáo (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnhMột phần
2Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnhMột phần
3Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnhMột phần
4Giải quyết tố cáoMột phần
Phòng, chống tham nhũng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
5Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpMột phần
6Thủ tục xác minh tài sản, thu nhậpMột phần
7Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhMột phần
8Thủ tục thực hiện việc giải trìnhMột phần
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cấp huyện (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
9Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyệnMột phần
10Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyệnMột phần
11Giải quyết khiếu nại lần haiMột phần
12Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyệnMột phần
13Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyệnMột phần
14Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyệnMột phần
Phòng, chống tham nhũng - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
15Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpMột phần
16Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhMột phần
17Thủ tục thực hiện việc giải trìnhMột phần
Khiếu nại, tố cáo - Cấp xã (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
18Thủ tục tiếp công dân tại cấp xãMột phần
19Thủ tục xử lý đơn tại cấp xãMột phần
20Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xãMột phần
21Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xãMột phần
22Giải quyết khiếu nại lần đầuMột phần
Phòng, chống tham nhũng - Cấp xã (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
23Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhậpMột phần
24Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhMột phần
25Thủ tục thực hiện việc giải trìnhMột phần