Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Tư pháp" (203 thủ tục)

Quốc tịch (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Nhập quốc tịch Việt Nam4
2Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước4
3Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước4
4Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước4
5Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam4
Luật sư (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
6Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật4
7Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư4
8Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi4
9Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân4
10Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài4
11Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài4
12Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư4
13Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư4
14Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên4
15Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh4
16Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư4
17Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam4
18Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài4
19Hợp nhất công ty luật4
20Sáp nhập công ty luật4
21Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài4
22Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư4
23Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư4
Nuôi con nuôi (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
24Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi4
25Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi4
26Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài4
27Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng4
28Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi4
Chứng thực (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
29Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận4
Công chứng (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
30Bổ nhiệm công chứng viên4
31Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)4
32Đăng ký tập sự hành nghề công chứng4
33Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương4
34Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác4
35Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng4
36Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng4
37Hợp nhất Văn phòng công chứng4
38Sáp nhập Văn phòng công chứng4
39Chuyển nhượng Văn phòng công chứng4
40Thành lập Hội công chứng viên4
41Bổ nhiệm lại công chứng viên4
42Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng4
43Cấp lại Thẻ công chứng viên4
44Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng4
45Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất4
46Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập4
47Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên4
48Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng4
49Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng4
50Thành lập Văn phòng công chứng4
51Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng4
52Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng4
Trợ giúp pháp lý (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
53Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư4
54Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật4
55Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý4
56Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý4
57Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý4
58Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý4
59Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý4
60Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý4
61Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý4
62Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý4
63Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý4
64Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý4
Lý lịch tư pháp (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
65Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam4
66Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)4
67Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)4
Hộ tịch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
68Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch4
Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
69Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân4
70Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản4
71Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản4
72Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên4
73Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản4
Bồi thường nhà nước (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
74Thủ tục phục hồi danh dự4
75Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh)4
76Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)4
Trọng tài thương mại (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
77Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam4
78Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác4
79Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác4
80Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam4
81Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương4
82Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác4
Tư vấn pháp luật (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
83Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật4
84Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật4
85Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật4
86Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh4
87Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật4
88Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật4
Giám định tư pháp (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
89Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp4
90Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp4
91Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp4
92Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp4
93Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng4
94Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất4
95Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp4
Đấu giá tài sản (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
96Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên4
97Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên4
98Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản4
99Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản4
100Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản4
101Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến4
102Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá4
103Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản4
104Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọng4
Hòa giải thương mại (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
105Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại4
106Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc4
107Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác4
108Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại4
109Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam4
110Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại4
111Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác4
112Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam4
113Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài4
Thừa phát lại (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
114Bổ nhiệm Thừa phát lại4
115Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm)4
116Bổ nhiệm lại Thừa phát lại4
117Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại4
118Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại4
119Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại4
120Cấp lại Thẻ Thừa phát lại4
121Thành lập Văn phòng Thừa phát lại4
122Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại4
123Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại4
124Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại4
125Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại4
126Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại4
127Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại4
128Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại4
129Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại4
Chứng thực - Cấp huyện (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
130Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc3
131Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận3
132Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận2
133Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
134Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản2
135Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
136Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2
137Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực3
138Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp2
139Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật2
140Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản2
141Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản2
Hộ tịch - Cấp huyện (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
142Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài3
143Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài4
144Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài4
145Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài2
146Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài3
147Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài3
148Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài4
149Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc3
150Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài4
151Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài4
152Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).3
153Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài3
154Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân3
155Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài4
156Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài3
157Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch3
Bồi thường nhà nước - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
158Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại4
159Thủ tục phục hồi danh dự4
Chứng thực - Cấp xã (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
160Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc3
161Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận3
162Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
163Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở3
164Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
165Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2
166Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực3
167Thủ tục chứng thực di chúc2
168Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản3
169Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở3
170Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở3
Hộ tịch - Cấp xã (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
171Thủ tục đăng ký khai sinh4
172Thủ tục đăng ký kết hôn3
173Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con3
174Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con3
175Thủ tục đăng ký khai tử4
176Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động3
177Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động4
178Thủ tục đăng ký khai tử lưu động3
179Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới3
180Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới3
181Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới3
182Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới3
183Thủ tục đăng ký giám hộ4
184Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ4
185Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch3
186Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân3
187Thủ tục đăng ký lại khai sinh3
188Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân4
189Thủ tục đăng ký lại kết hôn3
190Đăng ký lại khai tử3
191Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch3
192Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi4
193Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi4
Nuôi con nuôi - Cấp xã (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
194Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước3
195Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi3
196Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2
Phổ biến giáo dục pháp luật - Cấp xã (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
197Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật2
198Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2
Bồi thường nhà nước - Cấp xã (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
199Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại2
Hòa giải cơ sở - Cấp xã (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
200Thủ tục công nhận hòa giải viên4
201Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải4
202Thủ tục thôi làm hòa giải viên4
203Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên4