Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Công thương" (148 thủ tục)

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại4
2Thông báo hoạt động khuyến mại4
3Đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
4Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.3
5Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam4
6Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam3
Lĩnh vực dịch vụ thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
7Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại3
8Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại3
Lĩnh vực thương mại quốc tế (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
9Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa3
10Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn3
11Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách báo và tạp chí3
12Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 điều 5 nghị định 09/2018/NĐ-CP3
13Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài3
14Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại điều 20 nghị định số 09/2018/NĐ-CP.3
15Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)3
16Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).3
17Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.3
18Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong Trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong Trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m23
19Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong Trung tâm thương mại.3
20Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.3
21Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ3
22Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ3
23Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.3
24Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.3
25Thủ tục Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
26Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
27Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
28Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
29Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện4
Lĩnh vực điện lực (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
30Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương3
31Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện3
32Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW3
33Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW.3
34Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.3
35Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV3
36Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV3
37Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV3
38Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ4
39Cấp lại thẻ an toàn điện4
40Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện4
41Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện4
42Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực4
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
43Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp2
44Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp2
45Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp2
46Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp2
47Thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp2
48Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp2
49Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp2
Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
50Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)2
51Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)2
52Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)3
53Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
54Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
55Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
56Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
57Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện3
Lĩnh vực Hóa chất (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
58Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
59Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm2
60Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp4
61Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
62Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
63Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
64Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
65Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện4
66Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm2
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
67Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.2
68Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ2
Lưu thông hàng hóa (26 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
69Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3
70Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu2
71Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương2
72Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm trở lên)4
73Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp2
74Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.2
75Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương3
76Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp2
77Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá2
78Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá2
79Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá4
80Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá2
81Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá2
82Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá2
83Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá2
84Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá2
85Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá2
86Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương3
87Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu2
88Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu2
89Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.2
90Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu2
91Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu2
92Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu2
93Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu4
94Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu2
Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
95Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương3
96Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.3
97Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.3
98Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.3
99Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương3
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
100Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh2
Lĩnh vực thương mại biên giới (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
101Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào3
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
102Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác).2
103Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác).2
104Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm B2
105Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm C2
106Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công /thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước, 2 bước) (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)2
107Thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (trường hợp thiết kế 3 bước) (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)2
Lĩnh vực kinh doanh Khí (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
108Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
109Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
110Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
111Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai3
112Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.3
113Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải3
114Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.3
115Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.3
116Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
117Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
118Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
119Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
120Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG4
121Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
122Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
123Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
124Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
125Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
126Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
127Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
128Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
129Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.3
130Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
131Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
Lĩnh vực Khoa học Công nghệ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
132Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng2
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
133Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện3
134Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện3
Lưu thông hàng hóa - Cấp huyện (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
135Cấp Giấy phép bán lẻ rượu3
136Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu3
137Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu4
138Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
139Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
140Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
141Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
142Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
143Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
Kinh doanh Khí - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
144Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai3
145Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai3
146Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai3
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện - Cấp xã (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
147Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2
148Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2