Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Thanh tra tỉnh" (28 thủ tục)

Giải quyết khiếu nại, tố cáo (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tiếp công dân2
2Xử lý đơn thư2
3Giải quyết khiếu nại lần đầu2
4Giải quyết tố cáo2
Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
5Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập2
6Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập2
7Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập2
8Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2
9Thủ tục thực hiện việc giải trình2
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cấp huyện (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
10Tiếp công dân2
11Xử lý đơn2
12Giải quyết khiếu nại lần đầu3
13Giải quyết khiếu nại lần hai3
14Giải quyết tố cáo3
Phòng, chống tham nhũng - Cấp huyện (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
15Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập2
16Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập2
17Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập2
18Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2
19Thủ tục thực hiện việc giải trình2
Khiếu nại, tố cáo - Cấp xã (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
20Thủ tục tiếp công dân2
21Xử lý đơn thư2
22Giải quyết khiếu nại lần đầu2
23Giải quyết tố cáo2
Phòng, chống tham nhũng - Cấp xã (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
24Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập2
25Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập4
26Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập4
27Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình4
28Thủ tục thực hiện việc giải trình4