Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Thanh tra tỉnh" (25 thủ tục)

Giải quyết khiếu nại, tố cáo (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tiếp công dânMột phần
2Xử lý đơn thưMột phần
3Giải quyết khiếu nại lần đầuMột phần
4Giải quyết tố cáoMột phần
Phòng, chống tham nhũng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
5Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhậpMột phần
6Thủ tục xác minh tài sản, thu nhậpMột phần
7Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhMột phần
8Thủ tục thực hiện việc giải trìnhMột phần
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cấp huyện (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
9Tiếp công dânMột phần
10Xử lý đơnMột phần
11Giải quyết khiếu nại lần haiMột phần
12Giải quyết tố cáoMột phần
13Giải quyết khiếu nại lần đầuMột phần
14Giải quyết khiếu nại lần haiMột phần
Phòng, chống tham nhũng - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
15Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhậpMột phần
16Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhMột phần
17Thủ tục thực hiện việc giải trìnhMột phần
Khiếu nại, tố cáo - Cấp xã (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
18Thủ tục tiếp công dânMột phần
19Xử lý đơn thưMột phần
20Giải quyết khiếu nại lần đầuMột phần
21Giải quyết tố cáoMột phần
22Giải quyết khiếu nại lần đầuMột phần
Phòng, chống tham nhũng - Cấp xã (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
23Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhậpMột phần
24Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhMột phần
25Thủ tục thực hiện việc giải trìnhMột phần