Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Thanh tra tỉnh" (22 thủ tục)

Tiếp công dân (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
2Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
Phòng, chống tham nhũng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
3Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
4Thủ tục xác minh tài sản, thu nhậpKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
5Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
6Thủ tục thực hiện việc giải trìnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cấp huyện (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
7Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyệnKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
8Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyệnKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
9Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyệnKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
10Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyệnKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
11Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyệnKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
Phòng, chống tham nhũng - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
12Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
13Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
14Thủ tục thực hiện việc giải trìnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
Khiếu nại, tố cáo - Cấp xã (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
15Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
16Thủ tục tiếp công dân tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
17Thủ tục xử lý đơn tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
18Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
19Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
Phòng, chống tham nhũng - Cấp xã (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
20Thủ tục thực hiện việc giải trìnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
21Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
22Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến