Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Lao động - Thương binh và Xã hội" (194 thủ tục)

Bảo trợ xã hội (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện4
2Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện3
3Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội3
4Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
5Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
6Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
7Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
8Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp3
9Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật4
10Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện4
11Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
Giáo dục nghề nghiệp (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
12Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh4
13Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận3
14Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3
15Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài4
16Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3
17Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3
18Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3
19Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương4
20Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp4
21Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp4
22Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận3
23Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài4
24Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp4
25Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài3
26Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài3
27Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh3
28Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục3
29Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị3
30Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục3
31Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục3
32Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn3
33Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp3
34Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
Việc làm (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
35Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
36Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
37Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động4
38Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài4
39Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
40Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
41Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
42Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động3
43Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng3
44Đăng ký hợp đồng cá nhân4
45Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)3
46Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài3
47Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-193
48Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-193
49Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3
50Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm3
51Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm3
52Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-193
53Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày3
54Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết3
Người có công (37 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
55Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
56Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
57Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
58Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
59Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng"3
60Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập3
61Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3
62Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ3
63Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác4
64Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ4
65Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”3
66Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an4
67Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh3
68Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an3
69Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh4
70Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động4
71Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an3
72Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý4
73Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý4
74Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình4
75Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ4
76Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng3
77Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
78Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
79Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày4
80Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế4
81Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng4
82Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân4
83Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên4
84Hưởng lại chế độ ưu đãi3
85Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần4
86Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ3
87Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công3
88Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú4
89Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng4
90Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ3
91Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ3
Phòng, chống tệ nạn xã hội (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
92Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
93Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
94Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
95Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
96Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
97Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp4
98Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu3
99Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III3
100Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
101Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
102Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
103Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
104Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động4
105Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
106Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể3
107Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể3
108Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-193
Bảo hiểm thất nghiệp (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
109Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp4
110Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp3
111Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp4
112Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp3
113Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp3
114Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)4
115Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)3
116Giải quyết hỗ trợ học nghề3
117Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm3
118Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng3
Tổ chức cán bộ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
119Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội4
An toàn, vệ sinh lao động (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
120Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)3
121Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động3
122Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp3
123Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)3
124Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động3
125Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động4
Giáo dục và Đào tạo (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
126Xét, cấp học bổng chính sách3
Lao động - Tiền lương - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
127Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
128Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-193
129Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền3
Người có công - Cấp huyện (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
130Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày2
131Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh3
132Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3
133Thăm viếng mộ liệt sĩ4
134Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
Bảo trợ xã hội - Cấp huyện (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
135Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện3
136Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
137Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện3
138Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện4
139Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội3
140Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
141Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
142Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
143Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp4
144Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng4
145Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng4
146Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh4
147Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương4
148Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp4
149Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội4
150Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc3
Phòng chống tệ nạn xã hội - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
151Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân3
152Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội3
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công - Cấp huyện (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
153Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương2
154Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ4
155Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”3
156Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an4
157Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an3
158Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý4
159Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý4
160Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
161Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
162Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày4
163Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”4
164Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế4
165Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng4
166Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân4
167Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần4
168Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ3
169Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ3
170Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ3
Việc làm - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
171Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-193
172Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp3
173Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động.3
Giáo dục nghề nghiệp - Cấp huyện (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
174Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập3
175Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài3
176Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
177Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập3
178Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập3
Bảo trợ xã hội - Cấp xã (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
179Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm4
180Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm4
181Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn4
182Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật4
183Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật4
184Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở3
185Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng4
186Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế4
Người có công - Cấp xã (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
187Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công4
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em - Cấp xã (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
188Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em4
189Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em4
190Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt4
191Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em2
192Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em4
193Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế4
Phòng, chống tệ nạn xã hội - Cấp xã (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
194Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình4