Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán

Lĩnh vực:Tài chính Kế hoạch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:30
Phí, lệ phí:Không
Dịch vụ công:Mức độ 2

 

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

- Bước 2: Nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm tại phòng Tài chính Kế hoạch.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Phòng Tài chính Kế hoạch có trách nhiệm thẩm định theo nội dung quyết toán năm

+ Kiểm tra danh mục báo cáo Tài chính và báo cáo quyết toán năm theo quy định, nếu thiếu thì đề nghị đơn vị được xét duyệt lập và giử bổ sung ngay cho đủ.

+ Kiểm tra từng chứng từ thu phí và lệ phí và các khoản thu khác được giao quản lý, thu nộp ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật

+ Kiểm tra tính hợp pháp của từng khoản chi, bảo đảm khoản chi phải có trong dự toán ngân sách nhà nước  được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thâm quyền quy định hoặc mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và đã được thủ trưởng đơn vị quyết định chi

+ Kiểm tra việc mua sắm, quản lý và xử lý tài sản, việc tổ chức đấu thầu thẩm định giá đối với khoản chi mua sắm, sửa chữa lớn, bảo đảm việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng các quy định của pháp luật.

+ Kiểm tra việc hạch toán, kế toán các khoản thu, chi, sổ kế toán và báo cáo quyết toán…  

 - Bước 3: Phòng Tài chính Kế hoạch lập biên bản xét duyệt quyết toán năm để làm căn cứ thông báo quyết toán năm và gửi cho đơn vị được xét duyệt.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

Tên hồ sơMẫu tải về
Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số: B01-H) (Bản chính)
Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (B02-H) (Bản chính)
Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán (F02-1H) (Bản chính)
Báo cáo chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán (F02-2H) (Bản chính)
Bảng đối chiếu kinh phí dự toán ngân sách tại kho bạc (F02-3aH) (Bản chính)
Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng KPNS tại KBNN(F02-3bH) (Bản chính)
Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp (B03-H) (Bản chính)
Báo cáo tăng giảm TSCĐ (B04-H) (Bản chính)
Thuyết minh báo cáo tài chính (B06-H) (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Không  

- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

- Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

- Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:
Đăng ký dịch vụ công
Đơn vịMức độ 3Mức độ 4
Phú VangĐăng ký

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện20 ngày3
Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện20 ngày3
Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện20 ngày3
Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước05 ngày làm việc3
Báo cáo kê khai tài sản nhà nước3
Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện15 ngày3
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày3
Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhĐối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 15 ngày. Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 10 ngày.3
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình10 ngày làm việc3
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư <=5 tỷ đồng)15 ngày làm việc3
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản203
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình20 ngày làm việc 3