Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

Lĩnh vực:Giáo dục Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện