Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp" - Sở Giáo dục và Đào tạo (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)4
2Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.)4
3Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm4
4Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục4
5Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
6Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
7Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
8Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục4