Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp HTX) (19 TTHC)" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (16 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp HTX) (19 TTHC)" (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã3
2Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)3
3Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân3
4Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân3
5Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã3
6Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia3
7Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách3
8Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất3
9Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập3
10Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)3
11Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã3
12Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã3
13Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã3
14Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã3
15Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã3
16Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã3