Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

1. Đối với tổ chức cá nhân: Trong thời hạn trước 3 tháng tính đến thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản có nhu cầu đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp lại Giấychứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

2. Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh:

- Bước 1: Khi có nhu cầu của chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, nếu hồ sơ đầy đủ thì bộ phận “một cửa” lập Giấy biên nhận hồ sơ theo quy định tại Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trình lãnh đạo Chi cục giải quyết, sau đó chuyển cho phòng Quản lý dịch bệnh.

- Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cán bộ phòng Quản lý dịch bệnh được phân công có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không đảm bảo, lập văn bản thông báo lý do và trình Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục ký và chuyển lại cho bộ phận “một cửa” hướng dẫn cho tổ chức, công dân bổ sung hoặc chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đảm bảo thì tiến hành theo bước tiếp theo.

- Bước 3: Cán bộ phòng Quản lý dịch bệnh được phân công có trách nhiệm thẩm định nội dung của hồ sơ.

+ Nếu trường hợp cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 tháng (tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận): Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ và căn cứ vào kết quả đánh giá định kỳ, Phòng Quản lý dịch bệnh đề nghị lãnh đạo Chi cục xem xét cấp lại Giấy Chứng nhận cho cơ sở và không cần thành lập Đoàn đánh giá. 

+ Nếu trường hợp cơ sở chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ, Phòng Quản lý dịch bệnh đề nghị Chi cục thành lập Đoàn đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều 29 hoặc khoản 1 Điều 35 của Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT. Đoàn đánh giá đề xuất nội dung cần đánh giá với Chi cục để xem xét, phê duyệt. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh giá tiến hành kiểm tra, đánh giá cơ sở. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc kiểm tra, đánh giá, Đoàn đánh giá gửi báo cáo kèm biên bản kiểm tra đến Chi cục.

- Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, căn cứ vào kết quả đánh giá và ý kiến đề xuất của Đoàn đánh giá, Chi cục cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận cho cơ sở.

Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ trực tiếp tại BPMC hoặc gửi qua đường bưu

 điện hoặc thư điện tử (email) đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (phụ lục VIa, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT). ()Tải về
Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: Số lượng giống xuất, nhập tại cơ sở; sản lượng động vật xuất bán cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y trong cơ sở ()Tải về
Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại cơ sở; ()Tải về
Bản sao kết quả xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm dịch. ()
Bản sao kết quả đánh giá định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT (nếu có). ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 101/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/11/2020 V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
Thông tư số 283/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/12/2022 V/v Quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh
Quyết định số 2251 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 11/10/2018 V/v Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 2001 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 13/08/2021 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ