Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Lao động - Thương binh và Xã hội" (194 thủ tục)

Bảo trợ xã hội (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh4
2Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh3
3Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh3
4Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội3
5Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
6Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
7Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
8Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
9Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp3
10Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật4
11Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh4
12Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
13Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
Giáo dục nghề nghiệp (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
14Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh4
15Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận3
16Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh3
17Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài4
18Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh3
19Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh3
20Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn3
21Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh4
22Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp4
23Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp4
24Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp4
25Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận3
26Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài4
27Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp4
28Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài3
29Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài3
30Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục3
31Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh3
Việc làm (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
32Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
33Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
34Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động4
35Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài4
36Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
37Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
38Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
39Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động3
40Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng3
41Đăng ký hợp đồng cá nhân4
42Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày4
43Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài3
44Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp3
45Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-193
46Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-193
Người có công (34 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
47Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ4
48Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ3
49Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác4
50Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng3
51Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh3
52Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động3
53Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh3
54Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ3
55Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng4
56Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần4
57Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần4
58Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến4
59Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày4
60Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi4
61Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế4
62Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
63Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
64Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
65Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
66Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ4
67Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra3
68Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ3
69Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công3
70Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ3
71Giám định vết thương còn sót3
72Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng4
73Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ3
74Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ3
75Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình4
76Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
77Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
78Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng"3
79Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập3
80Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3
Phòng, chống tệ nạn xã hội (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
81Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
82Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
83Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
84Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
85Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
86Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp4
87Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp4
88Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ3
89Xếp hạng công ty Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ3
90Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
91Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
92Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
93Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
94Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động4
95Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
Bảo hiểm thất nghiệp (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
96Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp3
97Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp3
98Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp3
99Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp3
100Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp3
101Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)3
102Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)3
103Giải quyết hỗ trợ học nghề3
104Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm3
105Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng3
Tổ chức cán bộ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
106Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội4
An toàn, vệ sinh lao động (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
107Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
108Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
109Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B do bị hỏng, mất, đổi tên tổ chức huấn luyện thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
110Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B trong trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
111Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động3
112Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp3
113Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
114Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động3
115Công bố thông tin tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
116Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa4
117Khai báo việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động4
Giáo dục và Đào tạo (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
118Xét, cấp học bổng chính sách3
Lao động - Tiền lương - Cấp huyện (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
119Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp3
120Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
121Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-193
122Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền3
Người có công - Cấp huyện (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
123Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày2
124Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh3
125Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3
126Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
127Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ3
128Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng3
Bảo trợ xã hội - Cấp huyện (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
129Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện3
130Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện3
131Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện3
132Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện3
133Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội3
134Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
135Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
136Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
137Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp4
138Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng4
139Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh4
140Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh4
141Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp4
142Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng3
143Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc3
Phòng chống tệ nạn xã hội - Cấp huyện (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
144Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân3
145Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện3
146Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện3
147Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội3
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công - Cấp huyện (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
148Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ2
149Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến2
150Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học2
151Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế2
152Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương2
153Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần4
154Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần2
155Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ2
156Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học2
157Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng2
158Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”4
159Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”4
160Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi3
161Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ3
162Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng3
163Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ3
164Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ3
165Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ3
166Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình3
Việc làm - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
167Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-193
168Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp3
169Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-193
Giáo dục nghề nghiệp - Cấp huyện (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
170Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập3
171Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài3
172Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
173Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
174Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
175Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
Bảo trợ xã hội - Cấp xã (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
176Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm4
177Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm4
178Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn”4
179Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật4
180Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật4
181Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở4
182Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng4
183Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế4
Người có công - Cấp xã (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
184Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ4
185Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi4
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em - Cấp xã (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
186Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em4
187Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em4
188Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt4
189Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em2
190Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em4
191Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế4
Phòng, chống tệ nạn xã hội - Cấp xã (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
192Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình4
193Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng4
194Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng4