Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/06/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:87/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:15/06/2018
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ
Văn bản đính kèm:
STTTên thủ tục
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
3Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.
4Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
5Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
6Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
8Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
9Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.
10Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.
11Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.
12Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
13Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
14Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
15Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
16Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
17Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
18Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
19Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
20Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
22Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
23Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.
24Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
25Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
26Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.
27Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
28Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.