Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/06/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:87/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:15/06/2018
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ
Văn bản đính kèm:
STTTên thủ tục
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
3Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
4Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.
5Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
6Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
8Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
9Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
10Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.
11Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.
12Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.
13Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
14Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
15Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
16Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
17Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
18Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
19Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
20Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
21Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
23Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
24Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.
25Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
26Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
27Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.
28Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
29Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.