Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016