Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Họ và tên Trần Quốc Sinh

Địa chỉ: Phú Lộc (0988193505)

Tiêu đề Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Nội dung Theo quy trình: - Bước 3: UBND cấp xã quyết định hỗ trợ chi phí mai táng những trường hợp cấp thiết. Trường hợp thiếu nguồn lực có văn bản đề nghị gửi Phòng LĐ-TB
Đề xuất Cần quy định thời gian tăng thêm nếu thiếu nguồn lực, kinh phí
Chi tiết xử lý

Đơn vị xử lý: Sở Tư pháp

Nội dung xử lý:

Đã chuyển Sở LĐ-TB-XH đểtrả lời theo quy định.

Sở LĐTBXH đã có văn bản trả lời số 1006/LĐTBXH-VP ngày 09/6/2017./.

Văn bản kèm theo: