Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quảng cáo" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Quảng cáo" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản05 ngày3
2Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh5 ngày3
3Thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh07 ngày làm việc 3