Các thủ tục Một cửa thuộc Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Đường bộ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo05 ngày làm việc