Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (60 TTHC) (60 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việcĐăng ký
2Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệpĐăng ký
3Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệpBa ngày làm việcĐăng ký
4Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếBa ngày làm việcĐăng ký
5Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpBa ngày làm việcĐăng ký
6Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhNăm ngày làm việcĐăng ký
7Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án180 (một trăm tám mươi) ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệpĐăng ký
8Giải thể doanh nghiệpBảy ngày làm việcĐăng ký
9Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoBa ngày làm việcĐăng ký
10Thông báo tạm ngừng kinh doanhBa ngày làm việcĐăng ký
11Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạnba ngày làm việcĐăng ký
12Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênNăm ngày làm việcĐăng ký
13Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.ba ngày làm việcĐăng ký
14Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phầnBa ngày làm việcĐăng ký
15Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)Ba ngày làm việcĐăng ký
16Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)Ba ngày làm việcĐăng ký
17Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệpBa ngày làm việcĐăng ký
18Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệpBa ngày làm việcĐăng ký
19Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệpBa ngày làm việcĐăng ký
20Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp.Ba ngày làm việcĐăng ký
21Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệpBa ngày làm việcĐăng ký
22Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệpba ngày làm việcĐăng ký
23Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhânba ngày làm việcĐăng ký
24Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)ba ngày làm việcĐăng ký
25Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúngba ngày làm việcĐăng ký
26Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)ba ngày làm việcĐăng ký
27Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)ba ngày làm việcĐăng ký
28Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việcĐăng ký
29Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)ba ngày làm việcĐăng ký
30Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).ba ngày làm việcĐăng ký
31Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.ba ngày làm việcĐăng ký
32Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)ba ngày làm việcĐăng ký
33Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việcĐăng ký
34. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việcĐăng ký
35Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việcĐăng ký
36Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việcĐăng ký
37Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việcĐăng ký
38Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuếBa ngày làm việcĐăng ký
39Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết03 ngày làm việcĐăng ký
40Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phầnba ngày làm việcĐăng ký
41Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhânba ngày làm việcĐăng ký
42Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Ba ngày làm việcĐăng ký
43Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khácBa ngày làm việcĐăng ký
44Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tíchBa ngày làm việcĐăng ký
45Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khácBa ngày làm việcĐăng ký
46Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn gópBa ngày làm việcĐăng ký
47Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênBa ngày làm việcĐăng ký
48Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kếBa ngày làm việcĐăng ký
49Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nướcBa ngày làm việcĐăng ký
50Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chứcBa ngày làm việcĐăng ký
51Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênBa ngày làm việcĐăng ký
52Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việcĐăng ký
53Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phầnba ngày làm việcĐăng ký
54Đăng ký thay đổi thành viên hợp danhba ngày làm việcĐăng ký
55Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việcĐăng ký
56Đăng ký thành lập công ty hợp danhba ngày làm việcĐăng ký
57Đăng ký thành lập công ty cổ phầnba ngày làm việcĐăng ký
58Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lênba ngày làm việcĐăng ký
59Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viênba ngày làm việcĐăng ký
60Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhânba ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (08 TTHC) (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hộiBa ngày làm việcĐăng ký
2Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngBa ngày làm việcĐăng ký
3Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngBa ngày làm việcĐăng ký
4Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngBa ngày làm việcĐăng ký
5Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợKhông quy địnhĐăng ký
6Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợChưa quy địnhĐăng ký
7Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hộiKhông cóĐăng ký
8Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợKhông quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp HTX) (19 TTHC) (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Giải thể tự nguyện hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã05Đăng ký
3Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân sáp nhập05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
11Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân.05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (khi bị hư hỏng)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (khi bị mất)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân hợp nhất05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
15Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân tách05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân chia05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân5 ngàyĐăng ký
18Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân5 ngàyĐăng ký
19Đăng ký thành lập mới hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (theo QĐ số 2447/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh) (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Đấu thầu (theo QĐ số 2447/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh) (Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thuộc dự án UBND tỉnh là chủ đầu tư) (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong vòng 20 ngày, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị hoặc nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu.Đăng ký
2Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tư30 ngày làm việcĐăng ký
3Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầuĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nhà tài trợ, viện trợ phí CP (theo QĐ số 2447/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh) (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quảnĐăng ký
2Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quảnĐăng ký
3Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quảnĐăng ký
4Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủĐăng ký
5Tiếp nhận dự án nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh20Đăng ký
6Tiếp nhận dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực đầu tư xây dựng (theo QĐ số 2447/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh) (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm A)Đối với dự án nhóm A: không quá 40 ngàyĐăng ký
2Trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm B)Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngàyĐăng ký
3Trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm C)Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngàyĐăng ký
4Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm C)Đăng ký
5Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm B)Đăng ký
6Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm A)Đăng ký
7Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trìnhĐăng ký
8Thẩm định chủ trương đầu tư dự án (nhóm C)Dự án nhóm C: không quá 20 ngàyĐăng ký
9Thẩm định chủ trương đầu tư dự án (nhóm B)Dự án nhóm B: không quá 30 ngàyĐăng ký
10Thẩm định chủ trương đầu tư dự án (nhóm A)Dự án nhóm A: không quá 45 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực đầu tư không xây dựng (theo QĐ số 2447/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh) (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầuĐăng ký
2Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toánĐăng ký
3Trình phê duyệt dự án.Đăng ký
4Thẩm định thiết kế thi công và dự toánĐăng ký
5Thẩm định chủ trương đầu tư dự ánĐăng ký
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (theo QD 2447) (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lýTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập. Đăng ký
2Giải thể công ty TNHH một thành viên (do NN làm chủ sở hữu)Tối đa không quá 30 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định giải thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị giải thể công ty. Đăng ký
3Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý- Tối đa không quá 20 ngày làm việc (kể từ khi các cơ quan liên quan nhận được Hồ sơ) để UBND cấp tỉnh thực hiện thủ tục thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương. - Tối đa không quá 30 ngày làm việc (kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương), Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định chia, tách công ty TNHH một thành viên. Đăng ký
4Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viênba ngày làm việcĐăng ký