Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi,tuyển sinh (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đặc cách tốt nghiệp THPTKhông quy định cụ thể.