Các thủ tục mức độ 2 thuộc Ban Dân tộc

Lĩnh vực Dân tộc (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số15 ngày