Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Tài chính

Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các đơn vị dự toán)03 ngày
2Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi đã đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sáchKhông giải quyết, chỉ thực hiện cập nhật bổ sung thông tin
3Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)03 ngày
Lĩnh vực Đầu tư (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ30
2Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C - Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng30
3Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B60
4Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A120
Lĩnh vực Quản lý Công sản (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập07
2Thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập07
3Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập07
Lĩnh vực Quản lý giá (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đăng ký giá theo danh mục thuộc phạm vi của Sở Tài chính0
2Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước12
3Kê khai giá theo danh mục do Sở Tài chính tiếp nhận0
Lĩnh vực Đấu thầu (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thẩm định các hoạt động mua sắm tài sản trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp - Thẩm định kế hoạch đấu thầu13