Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Công chức, viên chức (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thi nâng ngạch công chứcBảy mươi lăm ngàyĐăng ký
2Thủ tục tuyển dụng công chứcBảy mươi lăm ngàyĐăng ký
3Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lênMười ngàyĐăng ký
4Thủ tục công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chứcbảy ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữMười lăm ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười ngàyĐăng ký
2Thủ tục cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngàyĐăng ký
3Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)30 ngàyĐăng ký
4Thủ tục đổi tên hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)20 ngàyĐăng ký
5Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)15 ngàyĐăng ký
6Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) đối với quỹ mới thành lập14 ngàyĐăng ký
7Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ) và công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ đã đi vào hoạt động)14 ngàyĐăng ký
8Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
9Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) trong lĩnh vực nội vụMười ngàyĐăng ký
10Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
11Thủ tục đổi tên quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
12Thủ tục cho phép quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động14 ngàyĐăng ký
13Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
14Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)14 ngàyĐăng ký
15Thủ tục tự giải thể đối với quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
16Thủ tục cho phép hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện) đặt văn phòng đại diện14 ngàyĐăng ký
17Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lậpĐăng ký
2Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”Đăng ký
3Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”Đăng ký
4Khen thưởng hàng năm7 ngàyĐăng ký
5Khen thưởng đột xuất7 ngàyĐăng ký
6Khen thưởng đối ngoại7 ngàyĐăng ký
7Khen thưởng theo chuyên đề7 ngàyĐăng ký
8Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhânHai mươi tám ngàyĐăng ký
9Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Tôn giáo (36 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnhSáu mươi ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệĐăng ký
2Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô ở nhiều huyện thuộc tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục thông báo tổ chức Hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.Đăng ký
9Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
10Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
11Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hànhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
12Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
13Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
14Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
15Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
16Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
17Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh20 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệĐăng ký
18Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo20 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệĐăng ký
19Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
20Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
21Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở tỉnh60 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
22Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 điều 19 của nghị định số 162/2017/NĐ-CPNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
23Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
24Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định hiến chương của tổ chức45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại. Đăng ký
25Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại. Đăng ký
26Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh60 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
27Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
28Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
29Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
30Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
31Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
32Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
33Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
34Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.Đăng ký
35Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.Đăng ký
36Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhĐăng ký
Lĩnh vực Công tác thanh niên (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong ở cấp tỉnh7 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngàyĐăng ký
2Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Người có công (Sở LĐTBXH) (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 10 ngày làm việc tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại Sở Lao động, TBXH.Đăng ký
2Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến25 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 05 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 10 ngày làm việc tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc Sở Lao động, TBXH.Đăng ký
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
2Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnhĐăng ký
3Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
4Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyênKhông quy định.Đăng ký
5Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên15 ngày làm việc. Trong đó, 10 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
6Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại15 ngày làm việc. Trong đó, 10 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
7Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên15 ngày làm việc. Đăng ký
Lĩnh vực Việc làm (Sở LĐTBXH) (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do UBND tỉnh quyết định20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
2Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do UBND tỉnh quyết định thành lập20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTBXH) (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyệnĐăng ký
2Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
3Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
4Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
5Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
6Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
7Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
8Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
9Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
10Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
11Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (LĐTBXH) (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
2Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh20 ngày làm việc. Trong đó, 15 ngày làm tại Sở Nội vụ; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký