Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Công chức, viên chức (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lênkhông xác địnhĐăng ký
2Thủ tục công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chứcbảy ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữMười lăm ngàyĐăng ký
2Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữMười lăm ngàyĐăng ký
3Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọcMột ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tự giải thể đối với quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
2Thủ tục đổi tên quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)5 ngàyĐăng ký
3Thủ tục cho phép hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện) đặt văn phòng đại diện14 ngàyĐăng ký
4Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)5 ngàyĐăng ký
5Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngàyĐăng ký
6Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười ngàyĐăng ký
7Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)5 ngàyĐăng ký
8Thủ tục cho phép quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động5 ngàyĐăng ký
9Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)5 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết đơn thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiếnBa mươi ngàyĐăng ký
2Cấp đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiếnMười lăm ngàyĐăng ký
3Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiếnBa ngàyĐăng ký
4Khen thưởng đột xuấtMười hai ngàyĐăng ký
5Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhânHai mươi tám ngàyĐăng ký
6Khen thưởng đối ngoạiMười hai ngàyĐăng ký
7Khen thưởng theo chuyên đề5 ngàyĐăng ký
8Khen thưởng hàng năm5ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tôn giáo (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh3 ngàyĐăng ký
2Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.5ngàyĐăng ký
3Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện3 ngàyĐăng ký
4Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương5ngàyĐăng ký
5Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ- CP3 ngàyĐăng ký
6Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27 và 28, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP3 ngàyĐăng ký
7Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo5 ngàyĐăng ký
8Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP5 ngàyĐăng ký
9Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo5 ngàyĐăng ký
10Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh5 ngàyĐăng ký
11Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh5 ngàyĐăng ký
12Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo5 ngàyĐăng ký
13Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo5 ngàyĐăng ký
14Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh7 ngàyĐăng ký
15Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP5 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Công tác thanh niên (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong ở cấp tỉnh7 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngàyĐăng ký
2Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnhBảy ngàyĐăng ký
3Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh15Đăng ký
4Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhMười lăm ngàyĐăng ký
5Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnhMười hai ngàyĐăng ký
6Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Xây dựng chính quyền (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thành lập, chia tách để thành lập và sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phố mớiMười lăm ngàyĐăng ký