Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Công chức, viên chức (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thi nâng ngạch công chứcBảy mươi lăm ngàyĐăng ký
2Thủ tục tuyển dụng công chứcBảy mươi lăm ngàyĐăng ký
3Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lênMười ngàyĐăng ký
4Thủ tục công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chứcbảy ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữMười lăm ngàyĐăng ký
2Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữMười lăm ngàyĐăng ký
3Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọcMột ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)30 ngàyĐăng ký
2Thủ tục đổi tên hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)20 ngàyĐăng ký
3Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)15 ngàyĐăng ký
4Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) đối với quỹ mới thành lập14 ngàyĐăng ký
5Thủ tục cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngàyĐăng ký
6Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ) và công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ đã đi vào hoạt động)14 ngàyĐăng ký
7Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
8Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) trong lĩnh vực nội vụMười ngàyĐăng ký
9Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
10Thủ tục đổi tên quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
11Thủ tục cho phép quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động14 ngàyĐăng ký
12Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
13Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)14 ngàyĐăng ký
14Thủ tục tự giải thể đối với quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngàyĐăng ký
15Thủ tục cho phép hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện) đặt văn phòng đại diện14 ngàyĐăng ký
16Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngàyĐăng ký
17Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Khen thưởng hàng năm7 ngàyĐăng ký
2Khen thưởng đột xuất7 ngàyĐăng ký
3Khen thưởng đối ngoại7 ngàyĐăng ký
4Khen thưởng theo chuyên đề7 ngàyĐăng ký
5Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhânHai mươi tám ngàyĐăng ký
6Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập”10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
11Giải quyết đơn thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiếnBa mươi ngàyĐăng ký
12Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiếnBa ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tôn giáo (36 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnhSáu mươi ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệĐăng ký
2Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô ở nhiều huyện thuộc tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục thông báo tổ chức Hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.Đăng ký
9Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
10Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
11Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hànhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
12Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
13Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
14Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
15Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
16Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
17Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh20 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệĐăng ký
18Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo20 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệĐăng ký
19Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
20Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
21Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở tỉnh60 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
22Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 điều 19 của nghị định số 162/2017/NĐ-CPNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
23Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
24Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định hiến chương của tổ chức45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại. Đăng ký
25Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại. Đăng ký
26Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh60 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
27Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
28Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
29Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
30Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
31Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
32Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
33Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
34Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.Đăng ký
35Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.Đăng ký
36Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhĐăng ký
Lĩnh vực Công tác thanh niên (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong ở cấp tỉnh7 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngàyĐăng ký
2Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)Ba mươi lăm ngàyĐăng ký
2Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpBa mươi lăm ngàyĐăng ký
3Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thụcBa mươi lăm ngàyĐăng ký
4Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyênMười lăm ngàyĐăng ký
5Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyênMười lăm ngàyĐăng ký
6Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lạiMười lăm ngàyĐăng ký
7Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyênMười lăm ngàyĐăng ký
8Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệpMười lăm ngàyĐăng ký
9Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệpMười lăm ngàyĐăng ký
10Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệpMười lăm ngàyĐăng ký
11Thủ tục cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lạiMười lăm ngàyĐăng ký