Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Văn hóa Thể thao

Lĩnh vực Văn hóa (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp03 ngàyĐăng ký
2Cấp giấy phép tổ chức lễ hội10 ngàyĐăng ký
3Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)07Đăng ký
4Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)07Đăng ký
5Cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam07Đăng ký
6Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại địa phương07Đăng ký
7Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ07Đăng ký
8Xếp hạng di tích cấp quốc gia15 ngàyĐăng ký
9Xếp hạng di tích cấp tỉnh30 ngàyĐăng ký
10Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân10 ngàyĐăng ký
11Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật15 ngàyĐăng ký
12Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật40 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Gia Đình (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)20Đăng ký
2Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)20Đăng ký
3Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)30Đăng ký