Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh.

- Bước 2: Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy Sở Xây dựng). Địa chỉ: Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

 Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; ()
Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; ()
Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; ()
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; ()
Các phụ lục tính toán kèm theo; ()
Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; ()
Các văn bản pháp lý có liên quan. ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/04/2010
Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014
Luật số 30/2009/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2009

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ