Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích theo địa chỉ 01 Lê Lai, thành phố Huế, hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét cung cấp thông tin quy hoạch và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế (số 01 Lê Lai, thành phố Huế) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định);

Sáng: từ 8h00 đến 11h00; Chiều: từ 13h30 đến 16h30.

- Nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế (số 01 Lê Lai, thành phố Huế);

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia;

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhận kết quả:

- Nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế (số 01 Lê Lai, thành phố Huế) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Sáng: từ 8h00 đến 11h00; Chiều: từ 13h30 đến 16h30.

- Nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin) ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014
Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2018
Luật số 30/2009/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2009
Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 21/09/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ