Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Thông tin chung

Lĩnh vực:Tài chính Kế hoạch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan nhà nước thuộc địa phương quản lý có tài sản phải lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi UBND cấp huyện.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chuyển tài sản, UBND cấp huyện ra quyết định điều chuyển tài sản nhà nước. Nội dung chủ yếu của quyết định điều chuyển tài sản nhà nước gồm:

- Cơ quan nhà nước có tài sản điều chuyển;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được nhận tài sản điều chuyển;

- Danh mục tài sản điều chuyển;

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện;

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản:

a) Cơ quan nhà nước có tài sản điều chuyển chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị được nhận tài sản điều chuyển tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản nhà nước; thực hiện hạch toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định;

b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ về quyền sử dụng đất trong trường hợp điều chuyển tài sản là trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản (Bản chính)Tải về
Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của cơ quan, đơn vị nhận tài sản (Bản chính)
Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan theo quy định tại Điều 23 Quy chế kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Bản sao)
Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/06/2009
Thông tư số 245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2009
Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 20/08/2014
Thông tư số 09/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/01/2012

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ