Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai

Thông tin chung

Lĩnh vực:Đất đai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất;

 Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận và trả kết quả cho người nộp.

- Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu.

- Văn phòng / Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng / Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

 

Cách thức thực hiện:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (tương ứng với mỗi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ), cụ thể:

- Tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (Bản chính)Tải về
Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cung cấp là người được ủy quyền (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu cung cấp xuất trình bản chính văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu. (Bản sao có chứng thực)

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013
Nghị định số Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014
Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/06/2014
Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/03/2013
Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ