Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Trước khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Chăn nuôi và Thú y hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy quyền (sau đây gọi là cơ quan kiểm dịch động vật nội địa).

- Bước 2: Nhận Giấy chứng nhận kiểm dịch từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy quyền.

* Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy quyền:

Bước 1: Tiếp nhận giấy đăng ký kiểm dịch.

Bước 2:  Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, qua dịch vụ công trực tuyến.

Yêu cầu thêm

Không có

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 79/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015
Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 25/12/2018
Thông tư số 101/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/11/2020 V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
Thông tư số 283/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 19/08/2022 V/v Sửa đổi bổ sung một số điều cảu các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ