Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Tôn giáo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp thực hiện:Các cơ quan có liên quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nội vụ
Nơi tiếp nhận:Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, số 137 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234. 3822255)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc tỉnh trước khi tổ chức đại hội gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

- Ban Tôn giáo xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo hướng dẫn qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Ban Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ (nếu cần) và tham mưu Sở Nội vụ giải quyết. Sau khi nhận được báo cáo của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị (theo mẫu); ()Tải về
Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; ()
Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có). ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/12/2017
Luật số 02/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 18/11/2016
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 31/10/2017 V/v Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 31/10/2017 V/v Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ