Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tại Văn phòng KBNN tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Các TTHC tiếp nhận hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Kho bạc Nhà nước tỉnh
Nơi tiếp nhận:68 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng mở tài khoản tại KBNN gửi hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản đến Kho bạc làm thủ tục đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN, cụ thể:

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản của đơn vị, tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lập 02 bản Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản (Mẫu số 03/MTK): 01 bản gửi đơn vị, tổ chức, cá nhân; 01 bản lưu kèm hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị, tổ chức, cá nhân.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị, tổ chức, cá nhân không đầy đủ, không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ để gửi KBNN.

- Cán bộ phụ trách nhận hồ sơ và giao toàn bộ hồ sơ cho trưởng phòng (bộ phận) kế toán/kiểm soát chi hoặc người được trưởng phòng (bộ phận) kế toán/kiểm soát chi ủy quyền xử lý.

- Trưởng phòng (bộ phận) kế toán/kiểm soát chi hoặc người được Trưởng phòng (bộ phận) kế toán/kiểm soát chi ủy quyền xử lý xem xét hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ thì trình lãnh đạo KBNN ký duyệt mở tài khoản cho đơn vị, trả lại cho đơn vị 01 bộ và các bộ còn lại lưu theo quy định. 

Cách thức thực hiện:

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân lập và gửi trực tiếp Hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản (bản giấy) về KBNN, nơi đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký và sử dụng tài khoản giao dịch.

Hồ sơ thủ tục quy định chi tiết cho các trường hợp như sau:

1) Các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước

- Đối với tài khoản của các đơn vị, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN (trừ trường hợp Ban quản lý được giao quản lý dự án đầu tư XDCB, dự án vốn chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư đăng ký sử dụng tài khoản), hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản gồm:

+ Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu số: 01a/MTK);

+ Quyết định (hoặc giấy chứng thực) thành lập đơn vị của cấp có thẩm quyền.

+ Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng (hoặc người Phụ trách kế toán);

         + Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS (Mẫu số 06A - MSNS-BTC, 06B - MSNS-BTC ban hành kèm theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).

         - Đối với tài khoản của Ban quản lý được giao quản lý dự án đầu tư XDCB, dự án vốn chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư, hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản gồm:

+ Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu số 01a/MTK);

+ Quyết định thành lập Ban quản lý dự án hoặc Quyết định phê duyệt dự án, Quyết định giao nhiệm vụ đơn vị chủ đầu tư;

+ Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng (hoặc người Phụ trách kế toán) nếu chưa nêu trong Quyết định thành lập Ban quản lý dự án, Quyết định phê duyệt dự án, Quyết định giao nhiệm vụ đơn vị chủ đầu tư;

  + Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS (Mẫu số 06A - MSNS-BTC, 06B - MSNS-BTC ban hành kèm theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).

2) Các cơ quan tài chính địa phương

Hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản gồm:

- Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu số: 01a/MTK);

- Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản;

- Văn bản giao nhiệm vụ cho cán bộ theo dõi tài khoản chi bằng Lệnh chi tiền, tài khoản ghi thu, ghi chi, tài khoản chi dự toán chi chuyển giao được ký chức danh “Kế toán trưởng” trên chứng từ kế toán giao dịch với KBNN.

3) Các cá nhân

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

- Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu số 01a/MTK);

- Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN do KBNN cấp.

4) Các doanh nghiệp, tổ chức khác

- Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước (bao gồm các doanh nghiệp có vốn nhà nước và các Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 thành viên), hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản gồm:

+ Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu số 01a/MTK);

+ Quyết định thành lập doanh nghiệp;

+ Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng (hoặc người Phụ trách kế toán);

+ Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS (Mẫu số 06A - MSNS - BTC, 06B - MSNS - BTC ban hành kèm theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).

- Đối với doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản gồm:

+ Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu số 01a/MTK);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN do KBNN cấp;

+ Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Kế toán trưởng (Phụ trách kế toán) hoặc văn bản phân công cán bộ Phụ trách kế toán.

5) Các đơn vị, tổ chức có thẩm quyền hoàn trả các khoản thu NSNN

Hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản tại KBNN, gồm:

- Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu số 01a/MTK);

- Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản. 

Yêu cầu thêm

- Khi thay đổi về hồ sơ pháp lý, Chữ ký thứ nhất, chữ ký thứ hai hoặc mẫu dấu thì đơn vị phải lập giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký kèm theo các văn bản có liên quan để đăng ký lại với KBNN.

- Một số trường hợp đặc biệt không phải gửi quyết định thành lập, quyết định bổ nhiệm thủ trưởng đơn vị được quy định cụ thể tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết (Mẫu số 06b/MTK). ()Tải về
Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu số: 01a/MTK); ()Tải về
+ Quyết định (hoặc giấy chứng thực) thành lập đơn vị của cấp có thẩm quyền. ()
Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng (hoặc người Phụ trách kế toán) ()
Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS (Mẫu số 06A - MSNS-BTC ban hành kèm theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC). ()Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS (Mẫu số 06B - MSNS-BTC ban hành kèm theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC). ()Tải về
Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu số 02/MTK) ()Tải về
Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết (Mẫu số 06a/MTK). ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 2

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2007
Thông tư số 61/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/05/2014

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ