Hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi trang trại, hữu cơ; sản xuất giống chất lượng cao; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Thông tin chung

Lĩnh vực:Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 07 Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế) (Điện thoại: 054.3830196)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất có nhu cầu để xây dựng kế hoạch hỗ trợ.

- Các cơ sở sản xuất sau khi hoàn thành đầu tư các công trình theo quy định, gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 07 Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở ngành, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo điều kiện hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 07 Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế), vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định); sáng: từ 8h00 đến 11h00; chiều: từ 13h30 đến 16h30.

- Nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 07 Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế);

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Bản đề nghị hỗ trợ ()Tải về
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh cá thể ()
Bản sao hợp lệ Văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); ()
Dự án đầu tư hoặc kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh do cơ sở sản xuất tự lập ()
Hồ sơ thiết kế, dự toán được chủ đầu tư phê duyệt ()
Hồ sơ hoàn thành dự án, gồm: Báo cáo kết quả hoàn thành dự án đầu tư hoặc Kế hoạch/Phương án sản xuất kinh doanh; Bản vẽ hoàn công, Dự toán hoàn thành ()
Bản sao hợp lệ các văn bản về điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định hiện hành (nếu có) ()
Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận hữu cơ của đơn vị có thẩm quyền cấp (nếu có đề nghị hỗ trợ về chứng nhận hữu cơ) ()
Chứng từ, hóa đơn tài chính hợp pháp. ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 20/12/2020 V/v Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025
Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 14/10/2021 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021–2025

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ