Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thông tin chung

Lĩnh vực:Nuôi con nuôi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơ đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại  Sở Tư pháp nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.

- Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài để cấp cho người yêu cầu đăng ký lại.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

 

Yêu cầu thêm

 

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Sở Tư pháp không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng. ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 267/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/03/2011
Luật số 52/2010/QH12 của Quốc hội, Quốc hội ban hành ngày 27/06/2010
Nghị định số 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/07/2016
Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/12/2020 V/v Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lư trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ