Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp tại Văn phòng KBNN tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Các TTHC tiếp nhận hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Kho bạc Nhà nước tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Kho bạc nhà nước
Nơi tiếp nhận:68 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

-  Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp hết ngày 31 tháng 01 năm sau, tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp có số dư của các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các đơn vị khác được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau và quyết toán vào năm trước, thì chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 02 năm sau, các đơn vị lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 01/ĐVDT- số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị được chuyển sang năm sau (sau đây viết tắt là Biểu số 01/ĐVDT), ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm (sau đây viết tắt là Thông tư số 108), gửi KBNN nơi giao dịch.

- Cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính: KBNN nơi giao dịch căn cứ kết quả đối chiếu số dư, để xác nhận về số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị theo quy định vào Biểu số 01/ ĐVDT mà đơn vị gửi KBNN.

Cách thức thực hiện:

Đơn vị sử dụng ngân sách có tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp lập theo Biểu số 01/ĐVDT nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Biểu đề nghị đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp theo mẫu Biểu số 05/ĐCSDTK/KBNN ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 2

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số Số: 4377/QĐ-KBNN của Bộ Tài chính, ban hành ngày 15/09/2017

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ