Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lĩnh vực giáo dục tiểu học
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng giáo dục và đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Các cơ sở giáo dục
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

* Đối với học sinh tiểu học chuyến trường trong nước:

a) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến các cơ sở giáo dục.

 b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường họp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

c) Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT.

d)  Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT cho nhà trường nơi chuyển đến.

đ) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kê từ ngàv nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tồ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

*  Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước:

a) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT) với nhà trường nơi chuyển đến gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến các cơ sở giáo dục.

b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kế từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ỷ kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lỷ do vào đơn và trả lại đom cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tỉêp nhận đơn.

 c) Trong trường họp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tô chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù họp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

 

Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến các cơ sở giáo dục.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
* Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước gồm: a) Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT). b) Học bạ. c) Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng họp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định. ()Tải về
*Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước gồm: - Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT). ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 1

Ghi chú thành phần hồ sơ: Trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/09/2020 V/v Thông tư sổ 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ