Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thông tin chung

Lĩnh vực:Phí bảo vệ môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tài nguyên và Môi trường
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 20m3/ngày trở lên:

Bước 1. Hàng quý, chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, tổ chức hoặc cá nhân nộp phí kê khai phí theo Mẫu số 01 với Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp phí vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp” của Sở Tài nguyên và Môi trường mở tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm PVHCC) tỉnh.

Bước 2. Trung tâm PVHCC tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu thành phần, số lượng đúng theo quy định thì tiếp nhận, in phiếu tiếp nhận và giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm PVHCC tỉnh thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân biết và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ kê khai phí, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định tờ khai phí, trường hợp số phí bảo vệ môi trường phải nộp khác với số phí người nộp phí đã kê khai thì ra Thông báo nộp bổ sung theo Mẫu số 02 hoặc điều chỉnh giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo; trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi có Thông báo tổ chức, cá nhân phải nộp bổ sung số phí phải nộp theo Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu có).

- Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 20m3/ngày: 

Bước 1. Tổ chức hoặc cá nhân nộp phí kê khai phí một lần với Sở Tài nguyên và Môi trường khi mới bắt đầu hoạt động theo Mẫu số 01 tại Trung tâm PVHCC tỉnh, thời gian kê khai chậm nhất là ngày 20 tháng liền sau tháng bắt đầu hoạt động.

Bước 2. Trung tâm PVHCC tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu thành phần, số lượng đúng theo quy định thì tiếp nhận, in phiếu tiếp nhận và giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm PVHCC tỉnh thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân biết và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ kê khai phí, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định tờ khai phí và thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân nộp phí theo Mẫu số 02.

Tổ chức hoặc cá nhân nộp phí một lần cho cả năm theo Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp” của Sở Tài nguyên và Môi trường mở tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; thời hạn nộp phí chậm nhất là ngày 31 tháng 3 hàng năm. Trường hợp cơ sở bắt đầu hoạt động sau ngày 31 tháng 3 hàng năm thực hiện nộp phí theo Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có Thông báo.

Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực triếp tại Trung tâm PVHCC tỉnh.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Mẫu số 01 ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/05/2020 V/v quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Quyết định số 967/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/06/2020 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ