Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thuỷ sản
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp thực hiện:Chi cục Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả  kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;

- Bước 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hoặc trả lại hồ sơ nếu chưa hoàn thiện, chưa đúng theo quy định; chuyển hồ sơ cho Chi cục Thủy sản giải quyết.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Thủy sản tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở; trường hợp kiểm tra, đánh giá tại cơ sở không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc phục; sau khi khắc phục cơ sở có văn bản thông báo  Chi cục Thủy sản để tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở;

- Bước 4: Trường hợp hồ sơ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đánh giá, Chi cục Thủy sản tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá (theo Mẫu số 04.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP).

- Bước 5: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Yêu cầu thêm

- Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 3 Phụ lục V (ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

- Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 6 Phụ lục V (ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

- Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III).

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
a) Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá (Mẫu số 01.TC) ()Tải về
Bản thuyết minh điều kiện cơ sở (Mẫu số 02.TC) ()Tải về
b) Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá (Mẫu số 03.TC) ()Tải về
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đã cấp. ()

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ: Hồ sơ nộp bản sao yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ luật số 18/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/11/2017
Nghị định số Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/03/2019
Quyết định số 1111/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 06/05/2019 V/v VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ