Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thông tin chung

Lĩnh vực:Dân tộc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;

Khi có các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn), lập biên bản họp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, biên bản họp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II và các giấy tờ có liên quan) đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

Bước 2: Kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị, biên bản theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này và các giấy tờ liên quan) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của xã Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của xã) gửi Ban Dân tộc.

 Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của huyện, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan hoàn thiện hồ sơ (01 bộ gồm: tờ trình kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín; dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bảng tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện và các giấy tờ liên quan khác), thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh và gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp theo quy định (kèm theo file mềm và địa chỉ email: vudantocthieuso@cema.gov.vn).

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả Qua bưu điện;

 

Yêu cầu thêm

- Người có uy tín chết.

- Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

- Người có uy tín vi phạm pháp luật.

- Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định này.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
văn bản đề nghị của UBND cấp xã ()
Mẫu số 05: Đơn đề nghị Rút khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ()Tải về
Mẫu số 06: Biên bản Họp liên tịch thôn Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ()Tải về
Mẫu số 07: Biên bản kiểm tra Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/03/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ