Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lĩnh vực Đấu thầu (công tư PPP và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3822538)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Trình tự lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án được thực hiện như sau:

- Nhà đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ quyết định chủ trương đầu tư, gửi cơ quan có thẩm quyền.

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế.

Trực tiếp bằng văn bản tại Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; ()Tải về
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; ()Tải về
- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm: + Văn bản đề nghị thẩm định; ()Tải về
+ Quyết định chủ trương đầu tư; ()Tải về
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); ()Tải về
+ Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); ()Tải về
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. ()
- Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm: + Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; ()Tải về
+ Dự thảo quyết định phê duyệt dự án; ()Tải về
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; ()Tải về
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; ()Tải về
+ Quyết định chủ trương đầu tư; ()Tải về
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); ()Tải về
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. ()

Số lượng hồ sơ: 10 bộ

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/03/2021 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Luật số 64/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2020 V/v Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ