Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Thông tin chung

Lĩnh vực:Văn hóa thể thao
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Văn hóa và Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc (15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. Trong đó, 10 ngày tại Sở Văn hóa và Thể thao; 05 ngày tại UBND tỉnh)
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Sở Văn hóa và Thể thao qua Trung tâm Phục vụ hành chính công nơi thư viện đặt trụ sở.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời;

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày  nhận được văn bản và hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND tỉnh trả lời kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

-  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. ()Tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Văn hóa và Thể thao ()
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 46/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/11/2019 V/v Luật Thư viện
Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/08/2020 V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 22/05/2020 V/v Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ