Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quản lý tài sản công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Không quá 7 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. (Không quá 7 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, cơ quan cấp huyện được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (Trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp bao gồm cả quyền sử dụng đất, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng) có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ gửi UBND cấp huyện để Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định xem xét quyết định bán tài sản cho người duy nhất thay thế quyết định bán đấu giá tài sản đã ban hành.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định bán tài sản công cho người duy nhất tham gia đấu giá.

 

 

 

 

Cách thức thực hiện:

Gửi và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị bán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản (trong đó mô tả đầy đủ quá trình tổ chức đấu giá và mức giá tổ chức, cá nhân duy nhất tham gia đấu giá đã trả) ()
Văn bản đề nghị bán tài sản công cho người duy nhất của cơ quan quản lý cấp trên (đối với đơn vị dự toán cấp 3) ()
Quyết định bán đấu giá tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền ()
Biên bản bán đấu giá tài sản (nếu có) và các hồ sơ liên quan đến quá trình tổ chức đấu giá tài sản ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/06/2017
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/12/2017
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 30/03/2018
Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/08/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ