Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quản lý tài sản công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. (Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong quá trình thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với các cơ quan đơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện, khi phát hiện tài sản công (Trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng)  thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có văn bản kiến nghị và chuyển hồ sơ đến UBND cấp huyện của đơn vị có tài sản thu hồi để Chủ tịch UBND cấp huyện của đơn vị có tài sản thu hồi xem xét, quyết định.

- Bước 2: Sau khi ngày nhận được kiến nghị và hồ sơ (nếu có), Chủ tịch UBND cấp huyện của đơn vị có tài sản thu hồi giao cho phòng Kế hoạch Tài chính trực thuộc kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử dụng tài sản công theo kiến nghị.

- Bước 3: Sau khi nhận được báo cáo của phòng Kế hoạch Tài chính về việc kiểm tra, xác minh, Chủ tịch UBND cấp huyện của cơ quan, đơn vị có tài sản thu hồi ra quyết định thu hồi tài sản nếu tài sản thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định. Trường hợp qua kiểm tra, xác minh, tài sản không thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND cấp huyện của cơ quan, đơn vị có tài sản thu hồi có văn bản thông báo đến cơ quan đã kiến nghị được biết.

 

 

 

Cách thức thực hiện:

Gửi và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản kiến nghị thu hồi tài sản của cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác ()
Các hồ sơ có liên quan đến tài sản kiến nghị thu hồi (nếu có) ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/06/2017
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/12/2017
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 30/03/2018
Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/08/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ