Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quản lý tài sản công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện có nhu cầu mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (Trừ tài sản công là Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng ) lập 01 bộ hồ sơ gửi UBND huyện để Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định việc mua sắm tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị mua sắm tài sản không phù hợp.

Ghi chú: UBND cấp huyện giao Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện tham mưu bằng văn bản về sự cần thiết mua sắm, sự phù hợp của đề nghị mua sắm với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và nguồn kinh phí mua sắm trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

 

 

Cách thức thực hiện:

Gửi và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản ()
Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (đối với đơn vị dự toán cấp 3) ()
Danh mục tài sản đề nghị mua sắm (chủng loại, số lượng, giá dự toán, nguồn kinh phí) ()
Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị mua sắm tài sản (nếu có) ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/06/2017
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/12/2017
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 30/03/2018
Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/08/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ