Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:
Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện:

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. ()
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. ()
Báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm trước và kế hoạch năm… của người quản lý; ()
Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm trước và kế hoạch năm… của người quản lý; ()
Báo cáo tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm…; ()
Báo cáo tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên năm…. ()

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ