Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Lao động - Thương binh và Xã hội" (195 thủ tục)

Bảo trợ xã hội (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện4
2Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện3
3Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội3
4Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
5Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
6Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
7Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
8Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp3
9Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật4
10Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện4
11Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
12Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội3
Giáo dục nghề nghiệp (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
13Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh4
14Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận3
15Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh3
16Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài4
17Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh3
18Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh3
19Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn3
20Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh4
21Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp4
22Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp4
23Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp4
24Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận3
25Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài4
26Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp4
27Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài3
28Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài3
29Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục3
30Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh3
Việc làm (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
31Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
32Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
33Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động4
34Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài4
35Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
36Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
37Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
38Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động3
39Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng3
40Đăng ký hợp đồng cá nhân4
41Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày3
42Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài3
43Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-193
44Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-193
45Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3
46Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm3
47Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm3
48Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-193
Người có công (34 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
49Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ4
50Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ3
51Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác4
52Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng3
53Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh3
54Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động3
55Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh3
56Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ3
57Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng4
58Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần4
59Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần4
60Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến4
61Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày4
62Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi4
63Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế4
64Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
65Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
66Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
67Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
68Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ4
69Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra3
70Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ3
71Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công3
72Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ3
73Giám định vết thương còn sót3
74Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng4
75Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ3
76Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ3
77Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình4
78Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
79Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
80Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng"3
81Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập3
82Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3
Phòng, chống tệ nạn xã hội (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
83Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
84Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
85Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
86Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
87Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
88Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp4
89Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu3
90Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III3
91Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
92Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
93Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
94Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
95Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động4
96Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
97Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể3
98Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể3
99Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-193
Bảo hiểm thất nghiệp (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
100Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp3
101Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp3
102Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp4
103Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp3
104Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp3
105Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)4
106Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)3
107Giải quyết hỗ trợ học nghề3
108Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm3
109Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng3
Tổ chức cán bộ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
110Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội4
An toàn, vệ sinh lao động (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
111Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)3
112Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
113Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B do bị hỏng, mất, đổi tên tổ chức huấn luyện thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
114Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B trong trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
115Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động3
116Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp3
117Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
118Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động3
119Công bố thông tin tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội3
120Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa4
121Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động4
Giáo dục và Đào tạo (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
122Xét, cấp học bổng chính sách3
Lao động - Tiền lương - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
123Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
124Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-193
125Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền3
Người có công - Cấp huyện (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
126Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày2
127Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh3
128Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3
129Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
130Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ3
131Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng3
Bảo trợ xã hội - Cấp huyện (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
132Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện3
133Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện3
134Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện4
135Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội3
136Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
137Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
138Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
139Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp4
140Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng4
141Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng4
142Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh4
143Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương4
144Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp4
145Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội4
146Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc3
Phòng chống tệ nạn xã hội - Cấp huyện (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
147Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân3
148Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện3
149Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện3
150Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội3
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công - Cấp huyện (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
151Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ2
152Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến2
153Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học2
154Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế2
155Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương2
156Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần4
157Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần2
158Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ2
159Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học2
160Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng2
161Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”4
162Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”4
163Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi3
164Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ3
165Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng3
166Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ3
167Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ3
168Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ3
169Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình3
Việc làm - Cấp huyện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
170Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-193
Giáo dục nghề nghiệp - Cấp huyện (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
171Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập3
172Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài3
173Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
174Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
175Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
176Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
Bảo trợ xã hội - Cấp xã (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
177Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm4
178Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm4
179Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn”4
180Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật4
181Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật4
182Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở3
183Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng4
184Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế4
Người có công - Cấp xã (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
185Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ4
186Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi4
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em - Cấp xã (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
187Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em4
188Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em4
189Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt4
190Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em2
191Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em4
192Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế4
Phòng, chống tệ nạn xã hội - Cấp xã (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
193Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình4
194Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng4
195Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng4