Thông tư số 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 07/11/2019 V/v Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:07/2019/TT-BXD
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
Ban hành ngày:07/11/2019
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Văn bản đính kèm: