Nghị định số 54/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/05/2010

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:54/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:21/05/2010
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12
Văn bản đính kèm: