Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Sở hữu Trí tuệ" - Sở Khoa học và Công nghệ (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Sở hữu Trí tuệ" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệpToàn trình
2Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệpToàn trình