Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Công thương" - Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Công thương" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D2