Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đầu tư tại Việt Nam" - Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh (24 thủ tục)

Lĩnh vực "Đầu tư tại Việt Nam" (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.2
2Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.2
3Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.2
4Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.2
5Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.2
6Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.2
7Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.2
8Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.2
9Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.2
10Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.2
11Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư (trong nước và nước ngoài) thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.2
12Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước2
13Thủ tục thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư trong nước2
14Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài2
15Thủ tục thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài2
16Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài2
17Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài2
18Thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam2
19Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện2
20Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện - thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến địa phương khác2
21Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện – Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài2
22Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện – Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy2
23Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện2
24Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng trong các KCN.2