Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đường sắt" - Sở Giao thông Vận tải (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Đường sắt" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắtMột phần
2Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắtMột phần
3Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắtToàn trình
4Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắtMột phần
5Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắtMột phần
6Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắtToàn trình