Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý công sản" - Sở Xây dựng (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý công sản" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụngMột phần